ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι μελέτες ασφαλείας συντάσσονται από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, προσδιορίζουν τους στόχους του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας με χρήση συστηματικών μεθόδων συνεχούς ανασκόπησης και αναθεώρησης και περιέχουν:

  • Κατανομή καθηκόντων

  • Κατάρτιση λίστας προτεραιοτήτων

  • Εκπόνηση μέτρων πρόληψης και αποτελεσματικής αντίδρασης

  • Εκπόνηση μέτρων διαχείρισης κρίσεων από άμεσους, έμμεσους κινδύνους και έκτακτες ανάγκες, καθώς και ασύμμετρες απειλές.

  • Διαχείριση πληροφοριών και αποτίμηση του κινδύνου για κάθε πληροφορία.

Διακρίνονται σε :

Α. ΛΙΜΕΝΩΝ
I. Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμένος (Α.Α.Λ.)
• Αρχική Εκπόνηση Α.Α.Λ. & ολική ή μερική τροποποίησή της.
II. Σχέδιο Ασφαλείας Λιμένος (Σ.Α.Λ.)
• Αρχική Εκπόνηση Σ.Α.Λ. & ολική ή μερική τροποποίησή του.

Β. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
I. Αξιολόγηση Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Α.Λ.Ε.)
• Αρχική Εκπόνηση Α.Α.Λ.Ε. & ολική ή μερική τροποποίησή της
• Ανασκόπηση της υφιστάμενης ΑΑΛΕ & ολική ή μερική τροποποίησή της
II. Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.)
• Αρχική Εκπόνηση Σ.Α.Λ.Ε. & ολική ή μερική τροποποίησή του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στον κώδικα ISPS

Σκοπός μας η εποπτεία και συνεχής εκπαίδευση στην αυστηρή τήρηση των διαδικασιών των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται για την εφαρμογή του κώδικα ISPS ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση των γνώσεων του προσωπικού σε σχέση με τις εξελίξεις στο διεθνές και εσωτερικό νομοθετικό και τεχνικό πλαίσιο.

Αυτό υλοποιείται με τις ακόλουθες ενέργειες:

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
I. Σε προσωπικό Λιμενικών Εγκαταστάσεων
II. Σε πληρώματα Επιβατικών Πλοίων (κυρίως κρουαζιερόπλοια)
(Συμμετοχή τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών)

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΑ
I. Σε προσωπικό Λιμενικών Εγκαταστάσεων
II. Σε πληρώματα Επιβατικών Πλοίων (κυρίως κρουαζιερόπλοια)

Γ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
I. Σε προσωπικό Λιμενικών Εγκαταστάσεων
II. Σε πληρώματα Επιβατικών Πλοίων (κυρίως κρουαζιερόπλοια)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πιστοποιημένοι ειδικοί της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την συμβουλευτική υποστήριξη των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων στην εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ασφάλειας πλοίων και λιμένων – ISPS).
Περιλαμβάνεται λεπτομερής τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά αναγνώριση και εντοπισμό αντικειμένων / ουσιών / ενεργειών / προσώπων / συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία δύναται να αποτελέσουν μια σοβαρή ή ασύμμετρη απειλή στην υποδομή της εγκατάστασης ή την ίδια την εγκατάσταση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη μας με εμπειρία ετών στο εξωτερικό έχουν εστιάσει σε ένα σύγχρονο τρόπο διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου μιας λιμενικής εγκατάστασης / λιμένα και δεν το χρησιμοποιούν ως ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των καταστάσεων.
Ο έλεγχος λειτουργεί ως ανεξάρτητη διαδικασία για να εξετάσει και να εκτιμήσει τις διαδικασίες, παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία με την συστηματική διαδικασία αντικειμενικής αξιολόγησης των, τα οποία καθορίζουν αφενός την επάρκεια λειτουργίας του ίδιου του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου, και αφετέρου την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης λειτουργιών-διαδικασιών όπως αυτή περιγράφεται στα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και διαδικασιών είτε πρόκειται για λιμενική εγκατάσταση είτε για λιμένα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευσή μας πάνω σε νέες τεχνικές και μέσω της υιοθέτησης διδαγμάτων από αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, είμαστε σε θέση, να αναλάβουμε, την πλήρη προετοιμασία εμπλεκομένων φορέων για επικείμενες επιθεωρήσεις από Εθνική Αρχή ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η επιχειρησιακή προσέγγιση του θέματος και η προσαρμοστικότητα μας σε ευρείας κλίμακας συγκεντρώσεις φορέων, μας καθιστά ικανούς να αναλύουμε σε κάθε στάδιο το επίπεδο ετοιμότητας και σε κάθε περίπτωση να επισημαίνουμε τις παρατηρήσεις και να κάνουμε τις σχετικές εισηγήσεις, αφενός για την ελαχιστοποίηση / εξάλειψη συνηθισμένων ή επαναλαμβανόμενων παραλείψεων και σφαλμάτων και αφετέρου για την απόκτηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το εξειδικευμένο και πλέον έμπειρο, πιστοποιημένο προσωπικό μας με κύρια χαρακτηριστικά του τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και το ήθος δύναται να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιοδήποτε έργο διατεθεί, προσφέροντας εγγυημένη γνώση και ασφάλεια υπό την ιδιότητα των:
I. ΥΑΛΕ (Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
II. ΑΥΑΛΕ (Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρία μας στα πλαίσια των ειδικών απαιτήσεων κάθε Φορέα ή οργανισμού που σχετίζεται με λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού τα οποία υλοποιούν κατάλληλοι εκπαιδευτές μας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Plymouth της Βρετανίας.
Τα προγράμματα αυτά λαμβάνουν χώρα εντός Ελλάδος, τα μαθήματα διδάσκουν καθηγητές του εν λόγω Πανεπιστημίου το οποίο και χορηγεί τις σχετικές πιστοποιήσεις ως ακολούθως:
I. Πιστοποίηση ΥΑΛΕ.
II. Πιστοποίηση Προσωπικού Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Ειδικά καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας προερχόμενο από τις Ειδικές Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με τεράστια εμπειρία, διακριτική παρουσία, μέγιστη εχεμύθεια και με χρήση εξοπλισμού νέας γενιάς υψηλής τεχνολογίας δύνανται να καλύψει όλα τα επίπεδα ασφαλείας που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, μεγάλες εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος & συνοδείες προσώπων με σημαντική αναγνωρισιμότητα εκτεθειμένων σε πολλαπλούς κινδύνους και ασύμμετρες απειλές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ

Η εταιρία μας διαθέτει άρτια τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών λιμένων (μαρινών). Σε συνεργασία με την FYLY YACHTING έχει αναλάβει από κοινού από την 12 Απριλίου 2021 μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό την διαχείριση της μαρίνας στο ΠΕΔΙ της νήσου ΣΥΜΗΣ για τα επόμενα 15 χρόνια. Είναι μέλος στην Ένωση Μαρινών Ελλάδος μαζί με τις υπόλοιπες 22 ιδιωτικές μαρίνες στην Ελλάδα.

ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η εταιρία μας αποφάσισε να επεκταθεί και στον τομέα των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες / ενέργειες νηολόγησης και έκδοσης αδειών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, άμεσα, υπεύθυνα και στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, με μεγάλη αποτελεσματικότητα ειδικευμένο στην διεκπεραίωση σοβαρών επαγγελματικών υποθέσεων.

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αγοραπωλησία πλοίων και σκαφών αναψυχής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε συμφέρουσες τιμές της αγοράς και κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον πελάτη. Επισκεφθείτε τα γραφεία μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές που διατίθενται και αφορούν τιμές τόσο για εμπορικά πλοία όσο και για σκάφη αναψυχής.